IKSZ – Általános tudnivalók

Az iskolai közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik .

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény)

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:

1. Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:

– a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,

– a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,

– adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,

– a tanulók bevonásáért

– a tanulók tevékenységének elismeréséért.

Az iskolában további mentor – aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor – aki a tanulók munkáját irányítja – vesz részt a folyamatban.

2. A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a tantestület, tanulók, szülők segítségével.

Lehetséges tevékenységi körök

– környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi,

szociális, gyermekintézményekben)

– egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők)

– civil szervezetek tevékenységében részt venni

– egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni.

A közösségi szolgálat területei:

– egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)

– szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)

– oktatási

– kulturális és közösségi

– környezet- és természetvédelmi

– katasztrófavédelmi

– közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű

gyermekekkel, idős emberekkel

3. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás… egyéb tevékenységekben.

4. A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy

– 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

– 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

– 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

5. A közösségi szolgálat dokumentálása

A tanulók

– jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,

– naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen

időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,

Az iskola

a) koordinátora

– az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat,

– az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,

– együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes

feladatköröket

– a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,

– intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,

– megszervezi az iskolai szintű programzárást.

b) osztályfőnök

– a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a

teljesített órák számát,

– kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket

(osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb)

Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.