Oldal kiválasztása

Hogy lesz könnyebb? – Tegyük könnyebbé az iskolaváltást az általános és a középiskola között

Cél:

Az eljárás célja, hogy a pedagógus minél jobban megismerje az iskolába érkező 9. évfolyamos diákokat, az erősségeiket, a gyengeségeiket, a problémáikat, az otthoni hátterüket. Ezek az információk segítik a pedagógusokat abban, hogy megfelelő támogatást nyújthassanak tanulóik számára az alábbi témakörökben:

– önismeret és társas kultúra fejlesztése;

– testi-lelki egészségre nevelés;

– felelősségvállalás;

– pályaorientáció;

– tanulásmódszertan.

Előzetes ismeretek, javasolt évfolyamok:

Előzetes ismeretekre nincs szükség. A jó gyakorlatot 9. évfolyamon javasolt alkalmazni.

Kapcsolódó tantárgyak témakörök, tantervi témakörök:

Az eljárás az összes közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgy elsajátítását segíti.

A jó gyakorlat részletes bemutatása:

A 9. évfolyamon tanító pedagógusok szeptemberben témahét és osztályértekezlet módszerével foglalkoznak a tanulókkal annak érdekében, hogy megkönnyítsék számukra az iskolaváltást, segítsék őket a beilleszkedésben. A jó gyakorlat keretében történik a közösség szabályrendszerének kialakítása is. A programok emellett alkalmat adnak a csoportközösség fejlesztésére és a diákok együttműködési készségeinek kialakítására is.

A jó gyakorlat 4 témahétből áll.

A témahetek keretében a tanítási órákon az adott héthez illeszkedően kerültek kialakításra az óratervek minden tantárgyból.

– 1. hét: Az ÉN hete

Feladatok: a tanuló önismeretének fejlesztése; tanulásmódszertan gyakorlatok, tanulási szokások felmérése.

– 2. hét: Az ISKOLÁM hete

Feladatok: az iskola és a dolgozók megismerése, az iskolai házirend ismertetése, osztályszabályok megalkotása, a diákönkormányzat bemutatása, a tanórán kívüli lehetőségek ismertetése, tanulásmódszertani foglalkozások. Az első héten kerül sor egy komplex bemeneti mérésre, amely során a tanuló szövegértése, hangos olvasása, elemi számolási készségei, vizuális térlátása, figyelme és szociális kompetenciái kerülnek felmérésre.

– 3. hét: A VÁROS hete

Feladatok: városismereti séta, vetélkedők.

– 4. hét: A SZAKMA hete

Feladatok: pályaorientációs tevékenységek, szakmaleírások, munkaerőpiaci lehetőségek, üzemlátogatás, 9. évfolyamosok vetélkedője.

Az átvezető hónap lezárása szeptember végén, az első osztályértekezleteken történik. Az osztályértekezletek résztvevői: az osztályokban tanító tanárok, oktatók; szociális munkás, fejlesztőpedagógus, védőnő, kollégiumi nevelőtanár, igazgató, igazgatóhelyettes. Az átvezető hónap során a pedagógusok közösen megalkotott szempontrendszer alapján megfigyelik a diákok reakcióit, és összegzik a tapasztalataikat. Ezt követően kerülnek meghatározásra az egyénre szabott fejlesztési célok.

Az első osztályértekezleten történik az egyéni mentorálásban részesülő tanulók kiválasztása, továbbá megalakulnak a tanulócsoportok az alapkompetencia-fejlesztésbe bevont tanulók körében. A tehetséges tanulók fejlesztésére vonatkozó tervek is az átmeneti hónap végére alakulnak ki.

Fontos kiemelni az egyéni mentorálás jelentőségét. Az egyéni mentorálással a program azon tanulók számára biztosít támogatást, akiknél a család részéről kisebb mértékű a tanulás támogatottsága. A mentorok a program alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, családlátogatást szerveznek.

Az alapkompetencia fejlesztése matematika tantárgyból csoportokban, míg az olvasás és szövegértés fejlesztése egyénileg történik.

A tanév közepén, decemberben javasolt megtartani a következő osztályértekezletet, amelynek célja az eltelt időszak eredményeinek vizsgálata, a további lépések meghatározása. Kiemelt figyelmet kap a tanulmányi munka és a hiányzások gyakorisága.

A harmadik osztályértekezletre áprilisban kerülhet sor, ekkor a fő téma az eredmények összegzése, a tanulmányi eredmények és a hiányzások alakulása. Ha szükséges, további beavatkozó intézkedéseket határoz meg a közösség. A pedagógusok egyéni korrepetálással segíthetik a bukások elkerülését, illetve – ha ez bekövetkezik – a nyári felkészítés is megtervezésre kerülhet. Javasolt a tanév során – műhelymunkák keretében – pedagógusok közötti tudásmegosztásra sort keríteni. Ezeken az alkalmakon a tanárok megbeszélhetik a módszertani újdonságokat, tapasztalatokat. A program eredményességének visszacsatolása az alapkompetenciák felmérését célzó bemeneti és kimeneti mérés pozitív változása. Az előrehaladás az egyéni mentoráltak fejlesztési dokumentációjában is nyomon követhető.

Javasolt feldolgozási forma, időkeret:

Az eljárás változatos tanulásszervezési formákban valósulhat meg: tanórai keretek (teljes osztály vagy csoportok), egyéni (mentorálás), tanulócsoportok, tehetséggondozó kiscsoportok. A tanév eleji 4 témahetet követően a program egész évben zajlik, visszatérő programelemei az osztályértekezletek és a pedagógusi műhelymunkák.

Megvalósításhoz szükséges eszközök, költségek:

A programhoz a következő meglévő forrásokból biztosítható eszközökre és technikai feltételekre van szükség: projektor, laptop, tabletek, fényképezőgép, flip-chart tábla, filctoll, feladatlapok, internet-hozzáférés, csoport termek, tanműhelyi kabinet, tornaterem.

Balesetvédelem, egyéb információk:

A gyakorlati tevékenységek során szükség van a munkavédelmi előírások ismertetésére.

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum