Közérdekű Adatok

látogató online
látogató összesen

Közérdekű Adatok

2017. évi költségvetési beszámoló

2017. Évi költségvetési beszámoló

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
hivatalos neve Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
székhelye Szolnok
postai címe 5000 Szolnok, Baross utca 37/A
telefon- és telefaxszáma 56/425-844
elektronikus levélcíme centrum@szolmusz.hu
honlapja www.szolmusz.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei 56/425-844 centrum@szolmusz.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai ld. Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Főigazgató: Hicsó György Szakmai főigazgató-helyettes: Kiss Ferenc Gazdasági főigazgató-helyettes: Árokszállási Andrea Felnőttképzési vezető: Mézes Kornélia
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Főigazgatói titkárság
56/425-844.
centrum@szolmusz.hu
Ügyfélfogadás:
kedd: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00-13.00
5. Testületi szerv esetén... nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai ld. Szervezeti és Működési Szabályzat
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló… nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok... ld. Szervezeti és Működési Szabályzat
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv... nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok... nem releváns
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Irányító szerv:
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrumra vonatkozó jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek… nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben... nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények ld. Szervezeti és Működési Szabályzat
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,… A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
8. A testületi szerv... nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek… nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények http://szolmusz.hu/
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Külső ellenőrzések
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk KIR STAT - 2015
KIR STAT - 2016
KIR STAT - 2017

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2015 - Évközi elemi költségvetés

2015 - Éves költségvetési beszámoló

2016 - Elemi költségvetés

2016 - IV. negyedévi időközi mérlegjelentés

2016 - Éves költségvetési beszámoló

2017 - Elemi költségvetési beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2015

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2016
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. 2015 - éves jelentés

2015 - harmadik negyedév

2015 - negyedik negyedév

2016 - első negyedév

2016 - második negyedév
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2017. évi közbeszerzési terv

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre

kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az

1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

bursa escort gaziantep escort samsun escort konya escort adana escort mersin escort izmit escort antalya escort eskisehir escort