Oldal kiválasztása

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

 

székhely: 5000 Szolnok, Baross út 37/A.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Baross út 37/A.

 

telefon: 56/425-844

 

elektronikus levélcím: centrum@szolmusz.hu

 

honlap: szolmusz.hu

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/425-844 13-as mellék (főigazgatói/kancellári titkárság), centrum@szolmusz.hu

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői:

 

Hicsó György kancellár

 

56/425-844, centrum@szolmusz.hu

 

 

Kiss Ferenc főigazgatói jogkörben eljáró szakmai főigazgató helyettes

 

56/425-844, centrum@szolmusz.hu

 

 

Árokszállási Andrea gazdasági vezető

 

56/425-844, centrum@szolmusz.hu

 

 

4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Név:

 

Telefon: 56/425-844

 

elektronikus levélcím: centrum@szolmusz.hu

 

Ügyfélfogadási rend: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00, péntek: 8.00- 13.30

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményei:

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

székhelye: 5000 Szolnok, Bán út 9.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Bán út 9.

 

telefon: 56/341-710

 

elektronikus levélcím: barossg.szolnok@gmail.com

 

honlap: szolmusz.hu/baross

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/341-710

 

barossg.szolnok@gmail.com

 

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

 

székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 37.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Baross út 37.

 

telefon: 56/425-844

 

elektronikus levélcím: jendrassik@szolmusz.hu

 

honlap: szolmusz.hu/jendrassik

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/425-844

 

jendrassik@szolmusz.hu

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

székhelye: 5100 Jászberény, Hatvani út 2.

 

postai cím: 5100 Jászberény, Hatvani út 2.

 

telefon: 20/394-9349

 

elektronikus levélcím: klapkagyorgyszki@gmail.com

 

honlap: szolmusz.hu/klapka

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/394-9349

 

klapkagyorgyszki@gmail.com

 

 

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma

 

székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

 

telefon: 56/424-955

 

elektronikus levélcím:

 

titkarsag@palfy-vizugyi.hu

 

honlap: www.palfy-vizugyi.hu/

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/424-955

 

titkarsag@palfy-vizugyi.hu

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

székhelye: 5000 Szolnok, Petőfi út 1.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Petőfi út 1.

 

telefon: 56/420-203

 

elektronikus levélcím:

 

szolnokiepfa@gmail.com

 

honlap: szolmusz.hu/epfa

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/420-203

 

petofititkarsag@szolmusz.hu

 

 

 

 

 

  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma

 

székhelye: 5052 Újszász, Dózsa Gy. út 23.

 

postai cím: 5052 Újszász, Dózsa Gy. út 23.

 

telefon: 56/552-047, 56/552-048

 

elektronikus levélcím:

 

rozsaimrekozepiskola@gmail.com

 

honlap: ugmszi.hu

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/552-047, 56/552-048

 

rozsaimrekozepiskola@gmail.com

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

 

  • Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

 

postai cím: 1440 Budapest, Pf. 1.

 

telefon: 1/795-1700

 

elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

honlap: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 1/795-6766; 1/795-3832 ;1/795-8455
ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

 

  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 

postai cím: 1437 Budapest, Pf. 760

 

telefon: 1/477-5600, 1/303-9300

 

elektronikus levélcím: szakkepzes@nive.hu

 

honlap: nive.hu

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei:  1/477-5942 szakkepzes@nive.hu

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

 

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

 

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

 

 

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 

 

7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 

 

8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

 

10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

 

11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

 

12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

 

13. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

Közadatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat minősül. A közadatok rendelkezésre álló formátuma: WORD, PDF.

 

 

 

15. A 14. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

A Szolnoki műszaki Szakképzési Centrum általános szerződési feltételeket nem alkalmaz

 

 

 

16. A 14. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

 

17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

 

Az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

A Szolnoki műszaki Szakképzési Centrum a rendelkezésre bocsátásért díjat nem számít fel.

 

 

 

18. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum ilyen szerződést nem kötött.

 

 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

 

20. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum ilyen megállapodást nem kötött.

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

 

 

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

 

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

 

 

 

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 

 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

 

 

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

 

 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

 

 

 

 

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 

 

 

 

 

 

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum